REGULAMIN USŁUGI E-KAJET

WYBIERAJĄC OPCJĘ „AKCEPTUJ”, INSTALUJĄC LUB UŻYWAJĄC OPROGRAMOWANIE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZY REGULAMIN, ROZUMIE JEGO TREŚĆ I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIENIA REGULAMINU. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW REGULAMINU UŻYTKOWNIK POWINIEN WYBRAĆ OPCJĘ „ODMOWA” I ODINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE.

§1. DEFINICJE

 1. Aplikacja – oprogramowanie dostarczane przez Usługodawcę w formacie przeznaczonym do udostępnienia i użycia na Urządzeniu oraz dowolne aktualizacje tego oprogramowania.
 2. Cennik – wykaz usług i opłat z tytułu Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Salonu.
 3. Hasło – unikalny zestaw znaków chroniący dostęp do Konta Użytkownika, indywidualnie ustalany podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 4. Karta SIM - karta mikroprocesorowa zapewniająca transmisję danych niezbędną do działania Usługi, której właścicielem jest Usługodawca i jest dostarczana w ramach Usługi na podstawie wybranego przez Salon Pakietu.
 5. Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca poprzez Serwis rezerwacji terminu wizyty w Salonie w celu skorzystania z usług świadczonych przez Salon, jako czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Użytkownika – indywidualne utworzone w Serwisie konto Salonu stanowiące wydzieloną część systemu informatycznego zarządzanego przez Usługodawcę, do którego dostęp chroniony jest Loginem i Hasłem, poprzez które Użytkownik korzysta z Usługi, w szczególności zarządza Salonem oraz tworzy i zarządza Profilami Klientów.
 7. Login – adres e-mail Użytkownika podany w celu dokonania rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, niezbędny do zalogowania się przez Użytkownika na Konto Użytkownika.
 8. Okres Darmowy – okres liczony od dnia utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie, w którym Użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do Serwisu i Usługi.
 9. Opłata Abonamentowa – wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Salonu Usługi w zakresie Pakietu wybranego przez Salon spośród wskazanych w Cenniku.
 10. Opłata dodatkowa – wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy z tytułu wskazanych w Cenniku usług dodatkowych zamówionych przez Salon.
 11. Pakiet – wybrany przez Salon zakres Usług określony w Cenniku, za który Salon uiszcza Usługodawcy Opłatę Abonamentową.
 12. Partner Usługodawcy – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawarł z Usługodawcą umowę o wyświetlanie w Serwisie informacji o swoich produktach, usługach i organizowanych promocjach.
 13. Profil Klienta – profil Klienta Salonu utworzony i zarządzany przez Użytkownika na Koncie Użytkownika.
 14. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący Regulamin Serwisu e-kajet.
 15. Salon – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego Regulaminu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, której przedmiotem jest świadczenie przez nią usług na rzecz Klientów.
 16. Serwis – platforma Usługodawcy dostępna poprzez stronę internetową Usługodawcy pod adresem https://ekajet.pl lub poprzez Aplikację zainstalowaną przez Użytkownika na Urządzeniu Mobilnym, za pomocą której Salon korzysta z Usługi.
 17. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z póź. zm.) zawierana pomiędzy Usługodawcą i Salonem, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.
 18. U
 19. mowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych - umowa na podstawie której Salon powierza Usługodawcy wszelkie dane osobowe Klientów, które Usługodawca będzie przetwarzać w Usłudze. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowi obligatoryjną i integralną część Regulaminu, a moment akceptacji Regulaminu w procesie Rejestracji stanowi również moment zawarcia Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
 20. Urządzenie – komputer stacjonarny lub przenośny, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Usługi.
 21. Urządzenie Mobilne – telefon komórkowy lub tablet, na którym Użytkownik instaluje Aplikację w celu korzystania z Usługi.
 22. Usługa – rozwiązanie i świadczenia wspierające zarządzenie przez Salon własnym przedsiębiorstwem w zakresie prowadzonej działalności, udostępnione przez Usługodawcę w Serwisie w ramach Konta Użytkownika na warunkach niniejszego Regulaminu.
 23. Usługodawca – mobileOn spółka z o.o., pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000496085, REGON: 147063854, NIP: 5252577629, kapitał zakładowy w wysokości 80 000,00 zł.
 24. Użytkownik – Salon lub upoważniona przez Salon osoba, która korzysta z Usługi poprzez Serwis.
 25. Wiadomość SMS („SMS”) - usługa polegająca na przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych pomiędzy Usługą a telefonami komórkowymi z możliwością odbioru wiadomości typu SMS w ramach usługi świadczonej przez operatora krajowego. Pojedynczy SMS składa się z maksymalnie 160 znaków (alfabet ASCII). Litery charakterystyczne dla polskiego alfabetu (np. ą, ę, ł), znaki nie występujące w alfabecie łacińskim, znaki narodowe oraz elementy graficzne i specjalne mogą zmniejszać maksymalną liczbę znaków dostępną w jednym SMS-ie, tzn. jeden SMS może zawierać mniej niż 160 znaków. SMS automatycznie jest dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów po 160 znaków, przy czym każde 160 znaków oznacza wykorzystanie jednego SMS-a z pakietu.

§2. Postanowienie ogólne

 1. Regulamin Serwisu określa:
  1. zasady działania i korzystania ze strony internetowej Serwisu udostępnianej przez Usługodawcę w celu korzystania z Usługi przez Użytkowników,
  2. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika w ramach zawartej Umowy.
 2. Z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem może korzystać wyłącznie Użytkownik.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Serwisu. Użytkownik w celu utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin i oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał go i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3. Rodzaj i zakres Usługi

 1. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę poprzez Serwis za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zakres Usługi świadczonej przez Usługodawcę obejmuje:
  1. Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie,
  2. udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta Użytkownika w zakresie funkcjonalności dostępnych na Koncie Użytkownika,
  3. korzystanie z opcji otrzymywania informacji o produktach, usługach, promocjach od Partnerów Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi po zawarciu Umowy pomiędzy Salonem a Usługodawcą w sposób wskazany w § 4 Regulaminu.

§4. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Salonem następuje w momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie i utworzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Użytkownik powinien wykonać czynności wskazane w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 3. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:
  1. dane podane podczas rejestracji Użytkownika oraz dane wskazane na Koncie Użytkownika są zgodne z prawdą,
  2. zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz nienaruszania dóbr osobistych innych Użytkowników oraz osób trzecich,
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy o charakterze technicznym, w tym informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu poprzez przekazanie ich Użytkownikowi za pośrednictwem Konta Użytkownika, a także na adres e-mail i numer telefonu Użytkownika.
 4. Salon ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone pisemnie na adres mobileOn Sp. z o.o. pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa (wzór oświadczenia w Załączniku nr 2), bądź mailowo na adres: ekajet@mobileon.pl , przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego powyżej.
 5. Świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika jest odpłatne po Okresie Darmowym zgodnie z wybranym przez Użytkownika Pakietem i odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Salonem ze skutkiem natychmiastowym usuwając Konto Użytkownika z Serwisu, jeżeli:
  1. Użytkownik korzysta z Konta Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa,
  2. zachodzi podejrzenie użycia Konta Użytkownika do celów niezgodnych z prawem,
  3. Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych zapisanych w ramach Usługi,
  4. Użytkownik przez 6 miesięcy nie korzysta z Konta Użytkownika.
 7. Salon może rozwiązać Umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym, bez podawania przyczyny.
 8. Rozwiązanie Umowy skutkować będzie utratą dostępu do Usługi.
 9. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę lub Salon uprawnia Usługodawcę do żądania od Usługodawcy zapłaty Opłat Abonamentowych oraz Opłat dodatkowych za okres świadczenia Usługi do dnia rozwiązania Umowy.

§5. Rejestracja Użytkownika i warunki świadczenia Usługi

 1. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez stronę internetową Serwisu dostępną pod adresem www.ekajet.pl
 2. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Użytkownik powinien:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu, zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności oraz je zaakceptować,
  2. podać w formularzu rejestracyjnym dane wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu niezbędne do dokonania rejestracji i utworzenia przez Usługodawcę Konta Użytkownika w Serwisie,
  3. wyrazić zgodę na korzystanie z Usługi,
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uruchomienia i korzystania z Usługi e-kajet.
 3. W celu rejestracji Użytkownika w Serwisie i założenia Konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany do podania poprzez stronę internetową Serwisu następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. nazwy Salonu,
  3. Numeru Identyfikacji Podatkowej Salonu (NIP),
  4. Opcjonalnie numeru klienta Wella,
  5. adresu e-mail,
  6. numeru telefonu.
 4. Usługodawca, w celu potwierdzenia poprawności adresu e-mail Użytkownika, może wysłać link aktywacyjny na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku niepotwierdzenia przez Użytkownika poprawności adresu e-mail za pomocą linku aktywacyjnego w ciągu 10 dni od jego otrzymania, konto nie zostanie założone.
 5. Usługodawca tworzy Konto Użytkownika i przesyła na adres e-mail Salonu informację o zarejestrowaniu danych w Serwisie i utworzeniu Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik loguje się na Konto Użytkownika poprzez Serwis wpisując otrzymany Login i Hasło.
 7. Od momentu zalogowania się przez Użytkownika do Konta Użytkownika po raz pierwszy następuje aktywacja Konta Użytkownika na Okres Darmowy.
 8. Świadczenie Usługi w zakresie wybranego przez Użytkownika Pakietu wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczenia przesłanego do Usługodawcy na adres e-mail ekajet@mobileon.pl podając:
  1. wybrany Pakiet,
  2. Usługi dodatkowe,
  3. dane niezbędne do wystawienia Faktury przez Usługodawcę oraz adres poczty elektronicznej, na który Usługodawca powinien wysyłać faktury z tytułu świadczonej Usługi.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur przez Usługodawcę w formie elektronicznej.
 10. Płatności mogą być realizowane w oparciu o fakturę proforma wystawioną przez Usługodawcę. W takim przypadku termin płatności wynosi 3 dni od dnia wystawienia faktury proforma przez Usługodawcę, chyba że Usługodawca i Użytkownik uzgodnili inny termin płatności. W przypadku braku płatności za fakturę proforma – usługa zostanie zablokowana. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za fakturę proforma Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT potwierdzającą dokonaną transakcję.

§6. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Usługi na platformie ekajet.pl zgodnie z Regulaminem, Umową i obowiązującymi przepisami prawa,
  2. podania prawdziwych danych podczas rejestracji Użytkownika i zakładania Konta Użytkownika w Serwisie,
  3. nieużywania w nazwie Użytkownika nazw lub nazwisk innych osób oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe,
  4. zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych danych uwierzytelniających Użytkownika podczas logowania do Konta Użytkownika w Serwisie, a w przypadku uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych autoryzujących dostęp do Konta Użytkownika, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić tę sytuację do Usługodawcy i zmienić Hasło,
  5. ochrony i zabezpieczenia Urządzenia i Urządzenia Mobilnego, na którym Użytkownik korzysta z Usługi,
  6. nieużywania karty SIM dostarczonej w ramach wybranego Pakietu w sposób niezgodny z prawem,
  7. wysyłania Wiadomości SMS, których treść nie narusza dobrych obyczajów lub obowiązujących przepisów prawa,
  8. pozyskania stosownej zgody od adresatów na otrzymywanie Wiadomości SMS, jeżeli wymagane jest to przepisami prawa,
  9. posiadania (pozyskania) zgody na posługiwanie się identyfikatorami alfanumerycznymi w polu nadawcy, które są zarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi,
  10. podjęcia wszelkich działań na własny koszt, mających na celu ochronę Usługodawcy, w przypadku zgłoszenia roszczeń przez operatora telekomunikacyjnego za pośrednictwem, którego Usługodawca zrealizował wysłanie Wiadomości SMS. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Usługę wyłącznie do celów własnych i zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
  11. terminowego dokonywania płatności z tytułu wystawionych przez Usługodawcę Faktur.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z zakresem wybranego przez Salon Pakietu, przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacji Serwisu,
  2. czasowego bądź stałego zawieszenia działania Serwisu, a tym samym możliwości korzystania z Usługi, o czym poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem jednego dnia poprzez wiadomość zamieszczoną na Koncie Użytkownika oraz przesłaną na adres e-mail Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w przypadku:
  1. uzyskania informacji, że Użytkownik korzysta z Konta Użytkownika niezgodnie z Regulaminem, Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  2. naruszania przez Użytkownika bezpieczeństwa Serwisu,
  3. uzyskania od Użytkownika informacji o dostępie do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną.
 5. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Konta Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika lub wiadomości SMS na numer telefonu użytkownika
 6. Konto Użytkownika zostanie odblokowane, jeśli przestały istnieć przyczyny, które stanowiły przyczynę zablokowania Konta Użytkownika.

§7. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest możliwe po zapewnieniu przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. posiadaniu przez Użytkownika Urządzenia lub Urządzenia Mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym właściwym dla danego rodzaju Urządzenia lub Urządzenia Mobilnego (Android w wersji 4.0 lub wyższej albo iOS) i co najmniej jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox,
  2. posiadaniu dostępu do Internetu na Urządzeniu lub Urządzeniu Mobilnym.
 2. Usługodawca nie zapewnia Użytkownikowi w ramach świadczonej Usługi:
  1. dostępu do Urządzenia ani Urządzenia Mobilnego, chyba że możliwość taka objęta jest zakresem danego Pakietu zgodnie z Cennikiem,
  2. usługi dostępu do Internetu.

§8. Aplikacja

 1. W celu korzystania z Usługi Użytkownik może zainstalować na Urządzeniu Mobilnym Aplikację.
 2. Aplikacja jest udostępniana przez Usługodawcę oraz jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach z aplikacjami mobilnymi: Google Play, App Store, przy czym za korzystanie za pomocą Aplikacji z Konta Użytkownika lub świadczonej przez Usługodawcę Usługi Usługodawca może pobierać od Użytkownika opłaty określone w Cenniku.
 3. Usługodawca oświadcza, że Aplikacja, jej kolejne wersje, modyfikacje, aktualizacje wraz z kodem źródłowym objęte są prawem własności i prawami autorskimi Usługodawcy.
 4. Usługodawca udziela Użytkownikowi od momentu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieodpłatnej licencji na cały czas, kiedy Aplikacja jest zainstalowana na Urządzeniu Mobilnym w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi, na następujących polach eksploatacji:
  1. nieodpłatne pobieranie Aplikacji przez Użytkownika,
  2. instalowanie Aplikacji w pamięci Urządzenia Mobilnego,
  3. uruchamianie i korzystanie z Aplikacji poprzez jej wyświetlanie, użytkowanie wyłącznie w pamięci Urządzenia Mobilnego.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania sublicencji do Aplikacji.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ani też w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  2. kopiowania oraz rozpowszechniania Aplikacji lub jej kopii, w tym jej sprzedaży, użyczania lub najmu, a w szczególności upoważniania innych podmiotów do korzystania z Aplikacji, chyba że Usługodawca wyraził taką zgodę,
  3. powielania, dokonywania modyfikacji, tworzenia produktów pochodnych, dystrybuowania lub przekazywania Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym, chyba że Usługodawca wyraził taką zgodę,
  4. wprowadzania zmian w Aplikacji, tworzenia opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania lub korzystania z opracowań Aplikacji,
  5. dokonywania deasemblacji oraz dekomplikacji Aplikacji, podejmowania prób uzyskania kodu źródłowego Aplikacji oraz jakichkolwiek innych form zmiany kodu wykonywalnego na kod źródłowy oraz zmiany lub udostępniania kodów źródłowych z wyłączeniem przypadków, w których takie operacje są dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa oraz pod warunkiem, że Użytkownik bezwzględnie zastosuje się do tych przepisów, włączając w to zakres, w jakim przepisy zezwalają na dokonywanie takich operacji.
 7. Uprawnienie Użytkownika do korzystania z Aplikacji nie uprawnia Użytkownika do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób zakłócający jej prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie innego oprogramowania lub urządzeń,
  2. rozsyłania przy użyciu Aplikacji niezamówionej informacji handlowej,
  3. korzystania z Aplikacji zainstalowanej przez inną osobę na urządzeniu, do którego Użytkownik nie posiada tytułu prawnego,
  4. podejmowania prób ingerencji w korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu innej osoby bez jej zgody.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym spełniającym wymagania techniczne określone w § 7 Regulaminu.
 9. Użytkownik powinien zabezpieczyć Urządzenie Mobilne, na którym zainstaluje Aplikację przed wpływem i negatywnymi skutkami połączenia z Internetem na Urządzeniu Mobilnym.
 10. Usługodawca może w dowolnym momencie, bez uprzedzenia wprowadzać modyfikacje lub aktualizacje Aplikacji pod warunkiem, że funkcjonalności Aplikacji nie są znacząco ograniczane.
 11. Usługodawca ma prawo dokonywać aktualizacji lub modyfikacji Aplikacji, a aktualizacja lub modyfikacja nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji wprowadzanych aktualizacji przez Usługodawcę w celu dalszego korzystania z Usługi poprzez Aplikację.
 12. W przypadku wprowadzania aktualizacji Aplikacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi licencji do korzystania z Aplikacji w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w § 8 ust. 4 Regulaminu.
 13. W przypadku modyfikacji Aplikacji na rzecz Salonów będących przedsiębiorcami o prawach konsumenta, mają zastosowanie następujące dodatkowe postanowienia:
  1. wprowadzenie modyfikacji nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Salonu. Nie dotyczy to zmian Aplikacji, które są dokonywane na podstawie odrębnej Umowy zawartej z Salonem dotyczącej wprowadzenia określonych zmian,
  2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o modyfikacjach Aplikacji stanowiących aktualizacje niezbędne do zachowania zgodności Usługi z Umową,
  3. jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie dostarczonych aktualizacji Aplikacji, wówczas Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, pod warunkiem, że:
   1. poinformował Salon o aktualizacji Aplikacji, w tym dotyczącej zabezpieczeń, niezbędnej do zachowania zgodności Usług z Umową i konsekwencjach jej niezainstalowania,
   2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji Aplikacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę,
  4. Jeżeli modyfikacje Aplikacji istotnie i negatywnie wpływają na dostęp Użytkownika do Usługi lub korzystanie przez Użytkownika z Usługi, wówczas:
   1. Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Salon o właściwościach i terminie dokonania modyfikacji oraz o prawie wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w p.pkt. (ii); powiadomienie następuje poprzez przesłanie do Salonu wiadomości zawierającej opis modyfikacji lub link do strony internetowej, na której opis ten jest zamieszczony w formacie zapewniającym trwałość i integralność zamieszczonych w dokumencie informacji, oraz termin jej dokonania (wdrożenia). Powiadomienie Salonu o modyfikacji Aplikacji powinno w miarę możliwości nastąpić na co najmniej 7 dni przed jej dokonaniem – w przypadku, gdy okres abonamentowy Usługi wynosi jeden miesiąc lub mniej, oraz z wyprzedzeniem co najmniej na 14 dni przed dokonaniem modyfikacji w przypadku, gdy okres korzystania z Usługi jest dłuższy niż jeden miesiąc. Okresy te mogą ulec odpowiedniemu skróceniu w uzasadnionych przypadkach, np. gdy okres abonamentowy korzystania z Usługi jest krótszy niż 7 dni. W wyjątkowych przypadkach powiadomienie może nastąpić również po dokonaniu modyfikacji Aplikacji,
   2. Salon ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia dokonania modyfikacji lub od dnia powiadomienia Salonu o modyfikacji, jeżeli powiadomienie nastąpiło później niż zmiana. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania, jeżeli Usługodawca zapewnił Klientowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi w stanie niezmienionym.

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, wynikającej z dokonywania zmian i aktualizacji Serwisu. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni w drodze informacji przesłanej na adres e-mail Użytkownika lub za pomocą wiadomości SMS na numer podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem przez Użytkownika zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób bez ich zgody.
 4. Usługodawca nie odpowiada za usługi prezentowane przez Partnerów za pośrednictwem Serwisu. Partnerzy Usługodawcy świadczą te usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do Partnera Usługodawcy, który jest wyłącznie za nie odpowiedzialny, a wszelkie roszczenia i reklamacje związanymi ze świadczonymi przez Partnera usługami powinny być kierowane bezpośrednio do Partnera, przy czym ewentualne reklamacje związane z działalnością Partnera Usługodawcy w Serwisie kierowane do Usługodawcy, będą przekazywane przez Usługodawcę do Partnera Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane na Koncie Użytkownika w przypadku:
  1. uzyskania przez osoby trzecie dostępu do Konta Użytkownika, w szczególności wskutek udostępnienia świadomie przez Użytkownika innej osobie danych wymaganych do zalogowania się na Konto Użytkownika,
  2. niezabezpieczenia Urządzenia Mobilnego przed dostępem osób trzecich do Aplikacji,
  3. nienależytego działania Aplikacji spowodowanego nieprawidłowym działaniem Urządzenia Mobilnego.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody powstałe w Okresie Darmowym w związku z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika, a za szkody powstałe po Okresie Darmowym Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie, gdy powstały z jego winy umyślnej, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości jednej Opłaty Abonamentowej.

§10. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  1. prawidłowe wprowadzenie danych wymaganych podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz przekazywanie Usługodawcy aktualizacji swoich danych,
  2. powiadomienie Usługodawcy o zgubieniu, kradzieży, utracie, przywłaszczeniu albo nieuprawnionym użyciu przez osobę trzecią Loginu i Hasła do Konta Użytkownika,
  3. skutki udzielenia przez niego dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim,
  4. konsekwencje powstałe w wyniku nieuprawnionego wykorzystania karty SIM dostarczonej w ramach wybranego Pakietu,
  5. konsekwencje powstałe w wyniku wysyłania SMS-ów niezgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem Usługodawcy oraz osób trzecich za treści umieszczane przez niego na Koncie Użytkownika, a w szczególności za publikację zdjęć swoich klientów.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia Usługodawcy wszelkich szkód powstałych wskutek niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem zachowania Użytkownika do wartości rzeczywiście poniesionej przez Usługodawcę szkody.

§11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powinny być zgłaszane do Usługodawcy w formie:
  1. elektronicznej na adres e-mail: ekajet@mobileon.pl ,
  2. pisemnej na adres: mobileOn Sp. z o.o., pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać, w szczególności:
  1. opis problemu będącego podstawą reklamacji,
  2. oznaczenie Użytkownika: imię, nazwisko, NIP, adres do korespondencji lub adres e-mail, numer telefonu,
  3. wskazanie preferowanej formy odpowiedzi.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, pod warunkiem, że Użytkownik podał w reklamacji prawidłowo wszystkie wymagane informacje wskazane w § 11 ust. 2 Regulaminu.
 4. W przypadku niepodania przez Użytkownika w reklamacji wszystkich wymaganych informacji wskazanych w § 11 ust. 2 Regulaminu lub podania informacji w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, o ile będzie w stanie zidentyfikować Użytkownika. Termin rozpatrzenia reklamacji wskazany w § 11 ust. 3 Regulaminu biegnie od dnia uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę.
 6. Wszelkie spory mogą być rozpatrywane przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§12. Własność intelektualna

 1. Użytkownik nie ma prawa zamieszczania i publikowania w Serwisie treści lub wykonywania jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste innych osób, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej przez Użytkownika w Serwisie, jeśli jest ona sprzeczna z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Naruszanie przez Użytkownika praw własności intelektualnej innych osób uprawnia Usługodawcę do zablokowania Konta Użytkownika.
 4. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawo do powielania, używania i publikacji zawartości Serwisu lub jego części podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych wszelkich materiałów i grafik zamieszczonych w Serwisie lub ich części, poza przypadkami wskazanymi w ww. ustawie. Korzystanie przez jakąkolwiek osobę z treści zamieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw. Wykorzystanie treści zamieszczonych w Serwisie w celach niekomercyjnych może być dopuszczone wyłącznie po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem Usługodawcy. Wszystkie znaki graficzne (logo) i nazwy handlowe produktów zamieszczone w Serwisie należą do ich właścicieli.
 5. W przypadku zbierania informacji od innych Użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że dane zbiera Użytkownik (a nie Usługodawca), oraz opublikowanie zasad ochrony prywatności zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniany jest bezpłatnie w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie Serwisu pod adresem www.ekajet.pl w sposób umożliwiający Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za niewykonalne lub nieważne z mocy prawa, postanowienie to nie będzie obowiązywać bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, chyba że bez tych postanowień wykonywanie Usługi nie jest możliwe. W takim przypadku Usługodawca zaproponuje Użytkownikom zmiany w Regulaminie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, a dalsze korzystanie z Usługi na warunkach określonych w zmienionym Regulaminie będzie wymagać jego akceptacji przez Użytkownika.
 3. W przypadku dokonania w Regulaminie zmian w przypadkach innych niż wskazane w § 13 ust. 2 Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 4. Wszelkie zmiany postanowień Regulaminu, w tym odnoszące się do opłat za dostęp do Konta Użytkownika zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem 14 dni przed ich wejściem w życie.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu warunkiem dalszego korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o dalszym wykonywaniu Umowy przez Użytkownika. Brak akceptacji zmian w Regulaminie przez Użytkownika powoduje rozwiązanie Umowy, co jest równoznaczne z zablokowaniem i usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.
 6. Językiem stosowanym w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest język polski.
 7. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest prawo polskie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. We wszelkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem, wykonywaniem Umowy i świadczoną Usługą Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail wskazanym w § 11 ust. 1 Regulaminu.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU USŁUGI E-KAJET

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1. Definicje

 1. Wszelkie terminy pisane w niniejszej Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych wielką literą mają znaczenie nadane w §1 Regulaminu, do którego załącznikiem jest niniejsza Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Innym niż wskazanym w §1 ust. 1 powyżej, terminom używanym w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych nadaje się następujące znaczenie:
  1. Administrator Danych – w §1 REGULAMINU USŁUGI E-KAJET zdefiniowany jako Salon, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
  2. Procesor – w §1 REGULAMINU USŁUGI E-KAJET zdefiniowany jako Usługodawca - podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych.

§2. Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Administratora Danych Procesorowi następujących zbiorów danych osobowych:
  1. Zbiór użytkowników,
  2. Zbiór klientów
  zwane dalej Zbiorami Danych.
 2. Na mocy Umowy Administrator Danych powierza, a Procesor przyjmuje do przetwarzania dane osobowe objęte Zbiorami Danych, w celu wykonania przez Procesora obowiązków wynikających z REGULAMINU USŁUGI E-KAJET oraz serwisowania oprogramowania.
 3. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych objętych Zbiorami Danych tylko i wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowego wykonywania Usługi, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, aktach prawa Unii Europejskiej, a od 25.05.2018r. postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
 4. Termin “dane osobowe” jest zgodny z definicją danych osobowych, określoną w art. 4 RODO, w myśl, którego danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Identyfikacja może być pośrednia lub bezpośrednia, w szczególności na podstawie następujących informacji: „imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Termin “przetwarzanie danych osobowych” oznacza wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych takich jak: utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza, te które wykonuje się w systemach informatycznych.

§3. Zakres danych osobowych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych i kategorie osób ze zbiorów:
  1. Zbiór użytkowników (kategoria osoby: użytkownicy Usługi):
   • imię
   • nazwisko
   • nr telefonu
   • adres e-mail
   • NIP
   • miejsce pracy
  2. Zbiór klienci (kategoria osoby: klienci użytkowników Usługi):
   • imię
   • nazwisko
   • numer telefonu
   • adres e-mail
 2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje informacje niezbędne do realizacji Usługi.
 3. Procesor jest upoważniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych Zbiorach Danych:
  1. usuwanie
  2. zmienianie
  3. przechowywanie
  4. archiwizowanie
  5. udostępnianie
  6. dalsze powierzenie
  7. kopiowanie.
 4. Na zmianę operacji dokonywanych przez Procesora na Zbiorach Danych, Procesor powinien uzyskać zgodę Administratora Danych. Strony dopuszczają wyrażenie zgody w formie elektronicznej (mail).

§4. Zasady współpracy

 1. Dane osobowe, ujęte w § 3 Umowy będą przekazywane pomiędzy Stronami w formie elektronicznej lub papierowej. Przekazanie w formie elektronicznej będzie odbywało się poprzez wysłanie zaszyfrowanych plików lub folderów, co najmniej przy użyciu programu WinZip. Hasła nie powinny być przekazane za pomocą tych samych środków komunikacji, co pliki lub foldery. Doręczenie dokumentów zawierających dane osobowe w formie papierowej powinno odbywać się przy zachowaniu odpowiedniego poziomu zabezpieczeń w celu ochrony przed dostępem do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Procesor będzie przetwarzał dane osobowe w systemach informatycznych przy użyciu Aplikacji i Serwisu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na terenie UE. Procesor może przetwarzać dane poza UE jedynie za uprzednim powiadomieniem Administratora, na co Administrator wyraża zgodę. Informacja o podmiocie przetwarzającym, który będzie przetwarzał dane może być złożona w formie elektronicznej i powinna zawierać nazwę podmiotu któremu będą dalej powierzone dane oraz zapewnienie o gwarancji bezpieczeństwa danych. Administrator ma prawo zgłosić sprzeciw co do dalszego przekazania danych. W przypadku dalszego powierzenia danych poza UE, Procesor jest zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami RODO.
 4. Procesor będzie niezwłocznie zawiadamiać na piśmie lub w formie elektronicznej o każdej zmianie lokalizacji przetwarzania zbioru danych powierzonych przez Administratora Danych. Zmiana ta nie powoduje zmiany warunków Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
 5. Dane osobowe mogą przetwarzać tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych. Administrator Danych uprawnia Procesora do nadawania upoważnień pracownikom i współpracownikom Procesora, którzy mają dostęp do powierzonych danych osobowych oraz do zobowiązania ich do zachowania tajemnicy danych osobowych. Listę osób upoważnionych Procesor na bieżąco przekazuje Administratorowi w formie elektronicznej. Lista powinna zawierać imię, nazwisko datę nadania i ustania upoważnienia.
 6. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na jej wykonanie, w szczególności będą przekazywać informację w zakresie stwierdzonych uchybień dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 7. Strony będą wspólnie realizować obowiązek informacyjny nałożony przez RODO oraz poinformować osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych w sposób uzgodniony w trybie roboczym.
 8. Administratorowi Danych przysługuje prawo kontroli sposobu przetwarzania zbioru danych osobowych powierzonych Procesorowi. O planowanej kontroli Administrator powiadomi Procesora co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem.
 9. Osoby upoważnione przez Administratora Danych do kontroli przetwarzania danych osobowych zbiorów powierzonych Procesorowi, są uprawnione m.in. do:
  1. wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Zbiory Danych,
  2. kontroli systemów informatycznych, w których są przetwarzane Zbiory Danych,
  3. żądania od Procesora udzielenia informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Zbiorów Danych.
 10. Procesor ma prawo podpowierzania Zbiorów Danych podwykonawcom w zakresie i celu niezbędnym do realizacji czynności związanych z wykonaniem Usługi, za powiadomieniem Administratora, na co Administrator wyraża zgodę. Wybór podwykonawcy Procesora, któremu Procesor zamierza podpowierzyć Zbiory Danych powinien zapewnić poziomu ochrony nie niższy niż ten zapewniony przez Procesora. Procesor informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§5. Obowiązki Procesora

 1. Procesor oświadcza, że posiada niezbędne zgodne z przepisami prawa (od 25.05.2018r z postanowieniami RODO) środki ochrony fizycznej i organizacyjnej, które mają na celu zapewnienie zgodności przetwarzania powierzanych danych. Procesor zobowiązuje się do:
  1. do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, na poziomie wysokim zgodnie z wymaganiami RODO, ustawy o ochronie danych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ.U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.) oraz innych aktów prawnych regulujących zasady i ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zapewnienia odpowiednich środki technicznych oraz organizacyjnych w celu ochrony przetwarzanych danych i zabezpieczenia ich przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  2. umożliwienia Administratorowi Danych kontroli dostępu do oprogramowania, w której przetwarzane są powierzone dane osobowe, rejestracji wydruku oraz możliwości wydruku raportu z przetwarzania danych osobowych,
  3. umożliwienia Administratorowi Danych wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Zbiory Danych,
  4. upoważnienia osób przetwarzających dane i prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych u Procesora lub współpracujących z Procesorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, które będą przetwarzały Zbiory Danych; ewidencja powinna zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, zakres przetwarzania oraz identyfikator w systemie informatycznym,
  5. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  6. do zachowania tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem Zbiorów Danych, w trakcie realizacji Umowy jak również bezterminowo po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu,
  7. przekazania na każde żądanie Administratora Danych wszelkich informacji, dokumentów oraz wyjaśnień związanych z przetwarzaniem Zbiorów Danych, oraz ich zabezpieczeniem w terminie wyznaczonym przez Administratora Danych,
  8. niezwłocznego poinformowania Administratora Danych o kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (w zakresie danych osobowych powierzonych przez Administratora Danych) przeprowadzanych przez upoważnionych inspektorów Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub inny organ upoważniony do kontroli, a także o wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych decyzjach i rozpatrywanych skargach przestrzegania przez Procesora,
  9. niezwłocznego informowania Administratora Danych, o każdym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia poufności powierzonych Zbiorów Danych,
  10. współpracy oraz przekazania wszelkich dokumentów niezbędnych do zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego,
  11. spełnienia wymagań nałożonych na podmiot przetwarzający w przepisach RODO,
  12. odpowiedniego zabezpieczenia powierzonych Zbiorów Danych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych.
 2. Osoby, które będą przetwarzały dane osobowe zostaną zapoznane przez Procesora z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o odpowiedzialności cywilnej i karnej za ich nieprzestrzeganie oraz zobowiążą się do ich przestrzegania oraz bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych i sposobu ich zabezpieczenia.
 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Procesor jest zobowiązany do zwrotu lub przekazania wskazanemu przez Administratora Danych podmiotowi powierzonych danych osobowych oraz usunięcia w rozumieniu wszelkich kopii tych danych, będących posiadaniu Procesora, z zastrzeżeniem § 3 ust.4 Umowy. Fakt przekazania lub/i usunięcia wyżej wymienionych danych osobowych zostanie potwierdzony w formie protokołu.

§6. Odpowiedzialność

 1. Procesor ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa.
 2. Zakres odpowiedzialności Procesora określony jest w przepisach RODO i ustawie o ochronie danych.

§7. Wynagrodzenie

 1. Z tytułu realizacji postanowień Umowy Administratorowi i Procesorowi nie przysługuje wynagrodzenie.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Usługi i korzystania z niej przez Administratora.
 2. UUmowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze Stron w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez drugą ze Stron.
 3. UAdministrator Danych wyraża zgodę na cesję praw i obowiązków Procesora na inny podmiot prawa handlowego, który będzie powiązany z Procesorem (np. poprzez wniesienie przez aport przedsiębiorstwa Procesora do spółki prawa handlowego). Procesor powiadomi Administratora Danych o zmianach własnościowych, których następstwem będzie cesja niniejszej umowy.
 4. UW sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Ustawy oraz kodeksu cywilnego.
 5. UWszelkie zmiany Umowy za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. UEwentualne spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegają właściwości sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Administratora Danych.

Załącznik nr 2 do REGULAMINU USŁUGI E-KAJET

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Adresat:
 • mobileOn sp. z o.o.
 • pl. Powstańców Warszawy 2
 • 00-030 Warszawa
 • z dopiskiem "e-kajet"
 • lub drogą mailową na adres: ekajet@mobileon.pl
 • Przykładowa treść wiadomości:
 • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania Usługi e-kajet z datą zawarcia umowy:
 • Imię i nazwisko:
 • Adres:
 • Data:
 • Adres e-mail podany podczas rejestracji:

podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji wysyłanej drogą tradycyjną, w formie papierowej