mobileOn

Regulamin Usługi e-kajet Wella

  WYBIERAJĄC OPCJĘ „AKCEPTUJ”, INSTALUJĄC LUB UŻYWAJĄC OPROGRAMOWANIE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZY REGULAMIN, ROZUMIE JEGO TREŚĆ I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIENIA REGULAMINU. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW REGULAMINU UŻYTKOWNIK POWINIEN WYBRAĆ OPCJĘ „ODMOWA” I ODINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE.

 1. DEFINICJE
 2. „Aplikacja” oznacza (i) oprogramowanie dostawcy mobileOn w formacie przeznaczonym do udostępnienia i użycia na Urządzeniu oraz (ii) dowolne aktualizacje tego oprogramowania.
  „Instrukcja” oznacza instrukcję obsługi dla Użytkownika sporządzoną w języku polskim, zawierającą informacje na temat funkcjonalności Usługi, instalacji i sposobu korzystania z Usługi, dostarczaną wraz z urządzeniem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie.
  „Serwer” oznacza sprzęt komputerowy, umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, zapewniający działanie Usługi poprzez sieć Internet.
  „Usługi Online” oznaczają niektóre usługi, funkcjonalności lub funkcje działające w oparciu o sieć Internet i dostępne dla Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji.
  „Urządzenie” oznacza tablet dostarczony do Użytkownika, na którym została uruchomiona Aplikacja.
  „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą, korzystającą z Usługi świadczonej przez mobileOn na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Usługi.
  „Wiadomość SMS” („SMS”) - usługa polegająca na przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych pomiędzy Usługami Online a telefonami komórkowymi z możliwością odbioru wiadomości typu SMS w ramach usługi świadczonej przez operatora krajowego.

 3. LICENCJA
 4. mobileOn udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na okres 12 miesięcy bez prawa udzielenia podlicencji do (i) instalacji i korzystania z Aplikacji oraz (ii) korzystania z Usług Online, na warunkach i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Licencja może zostać przedłużona przez Użytkownika na okres 12 miesięcy po uiszczeniu opłaty wskazanej w Warunkach Cenowych Usługi e-kajet Wella zamieszczonych w niniejszym Regulaminie.

 5. RESTRYKCJE
 6. Użytkownik zobowiązuje się:
  (a) wykorzystywać Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem oznaczającym umawianie wizyt z klientami oraz zamawianie towarów dostarczanych przez Orbico,
  (b) nie powielać, nie modyfikować, nie tworzyć produktów pochodnych, nie dystrybuować, nie przekazywać Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu,
  (c) nie unikać mechanizmów przeznaczonych do ograniczenia możliwości użytkowania Urządzenia,
  (d) nie odtwarzać kodu źródłowego, nie dekompilować, nie dezasemblować ani nie tłumaczyć Aplikacji oraz nie podejmować prób pozyskania kodu źródłowego tego oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez prawo,
  (e) nie usuwać z Urządzenia karty SIM, w celu jej wykorzystania w innym urządzeniu,
  (f) nie używać karty SIM w sposób niezgodny z prawem. W takim przypadku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje powstałe w wyniku nieuprawnionego wykorzystania karty SIM,
  (g) niezwłocznie powiadomić mobileOn w przypadku kradzieży Urządzenia lub karty SIM. W takim przypadku, w celu ochrony danych, mobileOn niezwłocznie zablokuje zdalnie Urządzenie lub kartę SIM. Wszelkie roszczenia wynikające z niedopełnienia tego zobowiązania obciążą Użytkownika.

 7. PRAWO WŁASNOŚCI
 8. mobileOn zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w Aplikacji i Usługach Online, a także wszelkich modyfikacjach i tworzeniu produktów pochodnych oprogramowania będącego częścią Aplikacji (łącznie z wszelkimi prawami autorskimi). Każda kopia Aplikacji i wykorzystanie Usług Online stanowi przedmiot udzielanej Użytkownikowi licencji, jednakże nie jest przedmiotem sprzedaży, a Użytkownik nie nabywa prawa własności do Aplikacji.

 9. ZMIANY W PRODUKCIE
 10. Pod warunkiem, że funkcjonalności w Aplikacji i Usługach Online nie są znacząco ograniczane, mobileOn ma prawo, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, do wprowadzania modyfikacji właściwości Aplikacji lub Usług online.

 11. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI
 12. mobileOn może zaprzestać udostępniania Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Po zaprzestaniu udostępniania Aplikacji i Usług Online, będą obowiązywać następujące postanowienia: Punkt 3 (Restrykcje), 4 (Prawa własności), 6 (Zaprzestanie Świadczenia Usługi), 7 (Wyłączenia odpowiedzialności), 8 (Ograniczenia środków ochrony prawnej), 9 (Gromadzenie informacji), 12 (Prawo właściwe) i 13 (Postanowienia ogólne).

 13. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 14. 1) Aplikacja oraz Usługi Online są dostarczane na zasadzie „tak jak są”. mobileOn nie ponosi odpowiedzialności za (a) niewłaściwe wykorzystanie Aplikacji oraz Usług Online bądź wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem; (b) naprawianie oprogramowania przez osoby nieuprawnione, (c) dokonywanie bez zgody mobileOn napraw, modyfikacji Urządzenia, Aplikacji i Usług Online przez Użytkownika lub osoby trzecie działające na zlecenie Użytkownika, (d) nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury Użytkownika powstałe z powodu Siły Wyższej, (e) uszkodzenia mechaniczne Urządzenia, (f) błędy wynikające z działania infrastruktury Użytkownika lub osób trzecich, (g) naruszenia lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych lub innych oznaczeń identyfikujących Urządzenie, w szczególności numeru seryjnego.

  2) mobileOn nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Użytkownika szkodę powstałą wskutek wystąpienia wady Urządzenia, Aplikacji lub Usług Online oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej.

  3) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez mobileOn powierzonych danych osobowych klientów Użytkownika.

  4) Użytkownik odpowiada za wykorzystanie pozyskanych w ramach Usługi informacji i danych oraz zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód od swoich klientów wymaganych przepisami prawa i przetwarzanych w ramach Usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5) Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Usługę wyłącznie do celów własnych i zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

 15. WSPARCIE TECHNICZNE
 16. W ramach wsparcia technicznego mobileOn będzie przyjmować i analizować wszelkie zgłoszenia problemów dokonywane przez Użytkowników. W miarę możliwości, wiedzy i doświadczenia mobileOn będzie rozwiązywać problemy związane z nieprawidłowym działaniem Aplikacji zdalnie wykorzystując w tym celu oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu. mobileOn będzie przyjmować zgłoszenia problemów w dni robocze w godzinach 9.00-17.00. Wsparcie techniczne będzie świadczone w oparciu o komunikację e-mail. Kontakt powinien odbywać się na adres e-mail: serwis@mobileon.pl. Dodatkowo na potrzebę kontaktu udostępniony zostanie Użytkownikowi wyznaczony numer wsparcia technicznego +48 664075075.

 17. USŁUGI PODSTAWOWE I USŁUGI DODATKOWO PŁATNE
 18. 1) W ramach Usług Online Użytkownik otrzymuje:
  (a) tablet (10") z systemem Android albo inne urządzenie o podobnych parametrach, zapewniające prawidłowe działanie Aplikacji;
  (b) podstawkę (stojak) zapewniającą wygodne położenie tabletu;
  (c) wyposażenie tabletu w postaci skonfigurowanej karty SIM oraz transmisję danych (2GB miesięcznie) niezbędną do prawidłowego korzystania z Aplikacji;
  (d) wyposażenie tabletu w aplikację MDM (mobile device management) zapewniającą zdalne zarządzanie tabletem oraz umożliwiającą zdalne serwisowanie tabletu przez mobileOn;
  (e) Aplikację e-kajet Wella;
  (f) pakiet 1000 SMS-ów;
  (g) wsparcie techniczne dostępne w dniach roboczych w godzinach 9.00-17.00.

  2) Zasady korzystania z pakietu SMS-ów są następujące:
  (a) W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje co miesiąc pakiet 1000 SMS-ów do krajowych operatorów komórkowych bez ponoszenia dodatkowej opłaty.
  (b) Pojedynczy SMS składa się z maksymalnie 160 znaków (alfabet ASCII). Litery charakterystyczne dla polskiego alfabetu (np. ą, ę, ł), znaki nie występujące w alfabecie łacińskim, znaki narodowe oraz elementy graficzne i specjalne mogą zmniejszać maksymalną liczbę znaków dostępną w jednym SMS-ie, tzn. jeden SMS może zawierać mniej niż 160 znaków.
  (c) SMS automatycznie jest dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów po 160 znaków, przy czym każde 160 znaków oznacza wykorzystanie jednego SMS-a z pakietu.
  (d) Niewykorzystane SMS-y w pakiecie SMS w danym miesiącu kalendarzowym nie przechodzą na kolejny miesiąc kalendarzowy.
  (e) SMS wysyłany w ramach pakietu SMS-ów, będzie prezentował się w polu nadawcy identyfikatorem alfanumerycznym: Salon Wella.
  (f) Za dodatkową opłatą wskazaną w Warunkach Cenowych Usługi e-kajet Wella zamieszczonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może zamówić własny identyfikator alfanumeryczny, który będzie prezentował się w polu nadawcy. Uruchomienie indywidualnego identyfikatora alfanumerycznego wymaga złożenia przez Użytkownika zamówienia drogą elektroniczną do mobileOn na adres e-mail: serwis@mobileon.pl.
  (g) Użytkownik może zamówić dodatkowy pakiet SMS-ów za dodatkową opłatą wskazaną w Warunkach Cenowych Usługi e-kajet Wella zamieszczonych w niniejszym Regulaminie przesyłając w tym celu zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: serwis@mobileon.pl przez osobę wskazaną do składania takich zamówień w imieniu Użytkownika.
  (h) Użytkownik odpowiada za należyte korzystanie i przechowywanie informacji związanych z Usługami Online, tj. narzędzi dostępu do tych danych(dokumentacja, itp.).
  (i) Użytkownik zobowiązuje się do:

  i. wysyłania Wiadomości SMS, których treść nie narusza dobrych obyczajów lub obowiązujących przepisów prawa;
  ii. pozyskania stosownej zgody od adresatów na otrzymywanie Wiadomości SMS, jeżeli wymagane jest to przepisami prawa;
  iii. posiadania (pozyskania) zgody na posługiwanie się identyfikatorami alfanumerycznymi w polu nadawcy, które są zarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi;
  iv. podjęcia wszelkich działań na własny koszt, mających na celu ochronę mobileOn, w przypadku zgłoszenia roszczeń przez operatora telekomunikacyjnego za pośrednictwem, którego mobileOn zrealizował wysłanie Wiadomości SMS. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Usługę wyłącznie do celów własnych i zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

  (j) Użytkownik zobowiązuje się, że bez pisemnej zgody mobileOn za pomocą Usługi nie będzie, świadczyć podmiotom trzecim innych usług niż przekazywanie informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Użytkownika. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania mobileOn ma prawo do rozwiązania w każdym czasie w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika lub do zawieszenia świadczenia Usługi bez możliwości odszkodowania.

  3) mobileOn zastrzega sobie prawo pobierania dodatkowych opłat za świadczone usługi na rzecz Użytkownika zgodnie z Warunkami Cenowymi Usługi e-kajet Wella zamieszczonymi w niniejszym Regulaminie. W szczególności dodatkowe opłaty będą pobierane za:
  (a) ponowną instalację Aplikacji oraz Usług Online wynikającą z używania Urządzenia niezgodnie z postanowieniem punktu 3 niniejszego Regulaminu,
  (b) dodatkowe koszty i kary powstałe w wyniku użytkowania karty SIM niezgodnie z postanowieniem punktu 3 niniejszego Regulaminu.
  (c) dodatkowe pakiety SMS.

  4) Termin płatności będzie określony na fakturze wystawionej za wykonaną usługę. Brak płatności w określonym na fakturze terminie skutkować będzie zawieszeniem działania Aplikacji i Usług Online.

 19. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 20. W przypadku wadliwego działania Aplikacji lub Urządzenia Użytkownik będzie zobowiązany poinformować mobileOn o zaistniałej sytuacji. mobileOn w pierwszej kolejności przystąpi do weryfikacji zgłoszenia poprzez zdalną diagnostykę Urządzenia. Po przeprowadzeniu przez mobileOn diagnostyki zdalnie, mobileOn poinformuje Użytkownika o usunięciu problemu bądź konieczności przekazania przez Użytkownika Urządzenia w celu dokonania naprawy w trybie wskazanym poniżej.
  W przypadku wystąpienia wady Urządzenia, która nie została spowodowana wskutek użytkowania Urządzenia w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Użytkownik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w mobileOn. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:
  (a) zarejestrowanie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: serwis@mobileon.pl i uzyskanie potwierdzenia otrzymania reklamacji przez mobileOn
  (b) dostarczenie reklamowanego Urządzenia wraz z dokumentem gwarancji do miejsca wskazanego w potwierdzeniu. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do mobileOn mogą być dostarczane:
  - bezpośrednio przez Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną,
  - za pośrednictwem podmiotu działającego w branży przewozowej lub spedycyjnej,
  - za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z zastrzeżeniem, że mobileOn nie przyjmuje paczek przesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej oznaczonych jako „Przesyłka Wartościowa” (dodatkowa opcja dostępna podczas nadawania przesyłek w spółce Poczta Polska).
  Użytkownik dostarcza reklamowane Urządzenie do miejsca wskazanego w treści potwierdzenia, na własny koszt i ryzyko, bez względu na ilość uprzednio złożonych reklamacji dotyczących tego samego Urządzenia.
  Urządzenie, co do którego zgłoszona została reklamacja, powinno zostać dostarczone w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym, zapewniającym zabezpieczenie Urządzenia w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi. Inne zasady dostarczania reklamowanych Urządzeń, w szczególności dla wybranych rodzajów Urządzeń, mogą być wskazane w potwierdzeniu złożonej reklamacji . Nabywca Urządzenia ma obowiązek zapoznania się z nimi i stosowania się do nich.
  mobileOn zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia przesyłki z reklamowanym Urządzeniem, jeśli przesyłka będzie nosić ślady uszkodzenia mechanicznego.
  mobileOn rozpatrzy reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od daty otrzymania Urządzenia i poinformuje Użytkownika o wynikach weryfikacji, przy czym w przypadku, gdy stwierdzone zostanie, iż:
  a) wada Urządzenia objęta jest gwarancją i została dokonana naprawa gwarancyjna, Urządzenie zostanie odesłane przez mobileOn na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
  b) Urządzenie zostało uszkodzone w sposób niepodlegający gwarancji i nie podlega naprawie ani wymianie na nowe Urządzenie, Urządzenie zostanie zwrócone Użytkownikowi. Użytkownik ma możliwość zakupu od mobileOn nowego tabletu wraz z Aplikacją i oprogramowaniem zgodnie z Warunkami Cenowymi Usługi e-kajet Wella zamieszczonymi w niniejszym Regulaminie.
  c) Urządzenie zostało uszkodzone z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, ale możliwe jej dokonanie jego naprawy, mobileOn po uzyskaniu zgody Użytkownika dokona naprawy Urządzenia, przy czym Użytkownik poniesie koszt wymienionych w czasie postępowania reklamacyjnego części, elementów, podzespołów Urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a których wymiana była konieczna dla sprawnego funkcjonowania Urządzenia lub dokonania weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.
  d) zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, mobileOn ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z weryfikacją zgłoszenia, a w szczególności kosztami zryczałtowanej opłaty w kwocie 100,00 zł netto tytułem pokrycia kosztów administracyjnych związanych z weryfikacją zgłoszenia reklamacji.

 21. OGRANICZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ
 22. W najpełniejszym zakresie, dozwolonym przepisami prawa, spółka mobileOn, jej dystrybutorzy lub licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakąkolwiek utratę zysków, utratę danych oraz zakłócenia w działalności. Postanowienia punktu 8 zostaną zachowane i będą miały zastosowanie, nawet jeśli wszelkie ograniczone środki zapobiegawcze, określone w niniejszym Regulaminie, nie spełnią swej zasadniczej funkcji ochronnej.

 23. GROMADZENIE INFORMACJI
 24. Aplikacja i Usługi Online mogą gromadzić dane osobowe. Każda informacja osobista jest chroniona i szyfrowana przed uprzednim transferem na Serwer, a następnie jest przechowywana w formie zaszyfrowanej na Serwerze. mobileOn nie wykorzystuje informacji o Użytkownikach i ich klientach w inny sposób niż do identyfikacji i zapewniania raportowania z wykorzystania Aplikacji i Usług Online. mobileOn może użyć tych informacji do dostarczenia Aplikacji i Usług Online oraz usług z nimi związanych, a także do zapewnienia zagregowanych statystyk i możliwości rozwoju kolejnych produktów i usług.

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) mobileOn informuje:

  1. Administratorem Danych jest mobileOn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, KRS: 0000496085.
  2. Dane zbierane są w celu realizacji Umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  3. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych: podmiotom współpracującym przy utrzymaniu oprogramowania.
  4. Kategorie przetwarzanych danych:
   i. Użytkowników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy,
   ii. Klientów Użytkowników: imię, nazwisko, numer telefonu, płeć, adres e-mail, informacja o stanie włosów i skóry.
  5. Użytkownikowi i klientowi Użytkownika przysługują następujące prawa:
   1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub klienta Użytkownika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  6. Dane do Aplikacji i Usług Online są wprowadzone przez Użytkownika.
  7. Podane przez Użytkownika informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. Dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy/zamówienia, a po realizacji umowy/zamówienia przez czas wymagany przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.
  10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w mobileOn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres iodo@mobileon.pl

 25. SIŁA WYŻSZA
 26. mobileOn nie będzie odpowiedzialna wobec Użytkownika za opóźnienia lub też za niespełnienie jakichkolwiek zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli opóźnienia lub niewykonanie spowodowane będą przez wydarzenia o charakterze siły wyższej, którym Strona nie mogła zapobiec mimo dołożenia należytej staranności (w tym strajku, wybuchu wojny, blokady, akty terroryzmu, zamieszki, katastrofy naturalne, awarie, zanik zasilania lub zasięgu radiowej sieci telekomunikacyjnej bądź danych sieciowych czy usług).

 27. PRAWO WŁAŚCIWE
 28. Dla każdego działania wynikającego z niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

 29. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 30. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za niewykonalne, takie postanowienie zostanie usunięte, a pozostałe postanowienia będą dalej obowiązywać. mobileOn może dostarczyć Użytkownikowi powiadomienie dotyczące niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie uznane za odrzucone, dopóki zrzeczenie nie zostanie przedłożone w formie pisemnej i podpisane przez mobileOn. Niniejszy Regulamin jest pełnym i wyłącznym oświadczeniem zrozumienia przez Użytkownika warunków korzystania z Aplkacji i Usług Online.

Warunki Cenowe Usługi e-kajet Wella

Lp. Usługa Cena netto
1. Miesięczny pakiet dodatkowych 1 000 SMS-ów 90,00 zł
Miesięczny pakiet dodatkowych 2 000 SMS-ów 180,00 zł
Miesięczny pakiet dodatkowych 5 000 SMS-ów 400,00 zł
Miesięczny pakiet dodatkowych 10 000 SMS-ów 800,00 zł
2.Miesięczna opłata za indywidualny identyfikator nadawcy SMS-a (max 11 znaków bez znaków specjalnych)20,00 zł
3.Jednorazowa opłata za ponowną zdalną instalację Aplikacji i Usług Online wynikającą z używania Urządzenia niezgodnie z Regulaminem100,00 zł
4.Jednorazowa opłata za wymianę karty SIM wynikającą z używania jej niezgodnie z Regulaminem50,00 zł
5.Wymiana uszkodzonego Urządzenia polegająca na dostarczeniu nowego, skonfigurowanego Urządzenia z zainstalowaną aplikacją e-kajet Wella950,00 zł
6.opłata miesięczna za przedłużenie licencji po upływie 12 miesięcy od zakupu e-kajet Wella100,00 zł

Wszystkie ceny podane powyżej są cenami netto, do których zostanie doliczona wartość podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.

mobileOn

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Danych jest mobileOn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, KRS: 0000496085.
 2. Dane zbierane są w celu realizacji umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych: podmiotom współpracującym przy utrzymaniu oprogramowania.
 4. Kategorie przetwarzanych danych:
  1. Użytkowników - pracowników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy,
 5. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Dane pochodzą z aplikacji e-Kajet, gdzie zostały wprowadzone przez użytkownika-fryzjera.
 7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy/zamówienia, a po realizacji umowy/zamówienia przez czas wymagany przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w mobileOn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres iodo@mobileon.pl
mobileOn

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

 1. Informacje ogólne
 2. MOBILEON sp. z o.o. jest administratorem serwisu internetowego: http://ekajet.pl/wella, zwanym dalej Serwisem. Korzystając z serwisu internetowego http://ekajet.pl/wella akceptujesz poniższe zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 3. Granice odpowiedzialności
 4. Treści zawarte na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny. MOBILEON sp. z o.o. nie daje gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności aktualności, dokładności, przydatności prezentowanych danych. MOBILEON sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez osoby korzystające z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem treści umieszczonych w Serwisie ponosi osoba korzystająca z Serwisu.

 5. Dane osobowe
 6. MOBILEON sp. z o.o. jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  MOBILEON sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu przetwarza następujące dane osobowe:

  • adres e-mail – w celu obsługi zapytań wysyłanych poprzez Serwis,
  • informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów na podstawie analizy logów dostępowych – w celu technicznym oraz statystycznym.
  Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.). Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 7. Prawa Autorskie
 8. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony http://ekajet.pl/wella lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U. Dz.U. 2016 poz. 666 z póź. zm.). Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych wszelkich materiałów i grafik zawartych na stronie internetowej http://mobileon.pl/ lub ich części, poza przypadkami wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie. Korzystanie z treści zawartych na http://ekajet.pl/wella nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw. Wykorzystanie treści z http://ekajet.pl/wella celach nie komercyjnych może być dopuszczone wyłącznie po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem MOBILEON sp. z o.o.. Wszystkie znaki graficzne (logo) i nazwy handlowe produktów użyte w Serwisie należą do ich właścicieli.

 9. Nota prawna
 10. MOBILEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000496085, REGON: 147063854, NIP: 5252577629, o kapitale zakładowym 80 000,00 zł wpłaconym w całości, adres e-mail: administracja@mobileon.pl.

 11. Polityka wykorzystywania plików „cookies” Serwisu
 12. Serwis wykorzystuje technologię zwaną „cookies” w celach: statystycznych, poprawy szybkości działania strony oraz umożliwiających zmianę wyglądu lub wersji strony.
  Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Szczegóły jak zarządzać regułami dotyczącymi przechowywania lub pobierania plików Cookie oraz jak dokonać zmiany ustawień w przeglądarce internetowej znajdują się w opcjach następujących ustawień przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft EDGE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.
  Wyłączenie plików cookies może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
  Poniższe szczegóły o plikach cookies pochodzą ze strony: http://wszystkoociasteczkach.pl/ prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska :

 1. Czym są cookies (ciasteczka)?
 2. To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
  W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
  Wszystkie działające w intrenecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.
  Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 3. Co nam dają cookies?
 4. Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu. „Cookies”:

  • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
  • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
  • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
  • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
  • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
  • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
  • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
  • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
  Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

 5. Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?
 6. Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość:

  • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
  • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
  • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
  • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
  • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
  • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

 7. Podstawowe rodzaje ciasteczek
  • „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
  • „Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).
  • „Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

 8. Zarządzanie cookies
 9. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

  • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
  • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
  • blokowania lub usuwania cookies.
  Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

Po otrzymaniu przesyłki zawierającej zestaw e-kajet Wella, rozpakuj ją i wykonaj następujące kroki:

1Ustaw podstawkę i umieść w niej tablet. Możliwe są cztery pozycje ustawienia tabletu w podstawce.

podstawka
podstawka
podstawka
podstawka

2Podłącz zasilanie i włącz tablet

podstawka

ON Przycisk włącz/wyłącz znajduje na lewej krawędzi tabletu

USB Podłączenie kabla zasilającego znajduje na lewej krawędzi tabletu

3Wprowadź kod PIN do karty SIM

kodSIM

4Wprowadź kod PIN zabezpieczający tablet

kod tablet

1 Kliknij ikonę i uruchom e-kajet Wella

ikona ekajet

Ikona uruchamiająca aplikację e-kajet Wella znajduje się na pulpicie tj. główny ekran po oddblokowaniu tabletu.

2Utwórz hasło

Loginem do e-kajet Wella są: numer klienta Wella przypisany do salonu, w formacie 2002XXXXXXX lub indywidualny login otrzymany SMSem na kontaktowy numer telefonu.

Kliknij "Utwórz hasło" w lewym dolnym rogu ekranu logowania

Podaj login i komórkowy numer kontaktowy (na Twój numer zostanie przesłany kod SMS)

Podaj kod z SMS i wprowadź swoje indywidualne hasło.

kodSIM
3

Zaloguj się do e-kajet Wella

4

Zaakceptuj wyświetlony regulamin

5

Wprowadź ustawiania dotyczace pracy twojego salonu

6

Rozpocznij pracę z e-kajet Wella

Wysyłanie wiadomości SMS możliwe jest tylko w obrębie krajowych numerów komórkowych (48).

Przypomnie SMS o wizycie

Podczas tworzenia nowej wizyty można włączyć "Przypomnienie SMS na 1 dzień przed". Zaznaczenie tej opcji spoowduje, że na 25h przed wizytą zostanie wysłana automatycznie wiadomość z informacją o zbliżającej się wizycie."

Identyfikator nadawcy

Wiadomości SMS domyślnie wysyłane są z identyfikatora (pole nadawcy w telefonie): OD: Salon Wella

Własny identyfikator

Włącz własny identyfikator nadawcy i promuj swój wizyrunek wśród swoich klientów np. MagiaFryzur (max 11 znaków).

Masowe wysyłanie SMS

Dzięki zaznaczaniu płci podczas dodawania klienta, w prosty i szybki sposób można wysłać informację SMS o dedykowanej promocji dla kobiet lub mężczyzn lub do wszystkich od razu.
Możesz też wysyłać wiadomości SMS dodając pojedynczych odbiorców.

Przykład:

sms screen sms screen

Synchronizacja online

 • Ze względu na planowane uruchomienie dostępu do systemu e-kajet przez stronę WWW (przeglądarkę internetową) tworzenie wizyt oraz nowych klientów odbywa się online i konieczny jest dostęp do internetu.

Wizyty – katalog usług

 • Ze względu na planowane uruchomienie dostępu do systemu e-kajet przez stronę WWW (przeglądarkę internetową)
  Lista usług domyślnych:
  • Strzyżenie męskie
  • Strzyżenie dzieci
  • Strzyżenie damskie
  • Sprzedaż – wybieramy produkty z magazynu
  • Pielęgnacja
  • Kolor + strzyżenie
  • Kolor
  • Inne usługi – możemy dodać dowolny opis

Lista Usług i Produktów własnych (Ustawienia)

 • Zarządzanie listą Usługą i Produktów własnych w magazynie.
 • Usługi
  możliwość dodawania własnych Usługi i Kategorii wraz z ich domyślną ceną, np. dla Usługi „KOLOR” możemy utworzyć „długie włosy”, „krótkie włosy” i przypisać cenę domyślną.
 • Produkty
  dodawanie i edycja Produktów własnych. Tworzenie kategorii i produktów wraz z kodem EAN, który możemy wprowadzić skanując go za pomocą aparatu w tablecie.

Zamówienia / Magazyn

 • Możliwość dodawania i zarządzania własnymi produktami, które wcześniej zostały dodane w Ustawieniach / Produkty

Czytnik kodów kreskowych

 • Skanowanie kodów kreskowych
  Dodana opcja "ZMIEŃ KAMERĘ". Możliwość zmiany kamery z przedniej na tylną, w celu poprawienia jakości obrazu skanowanych produktow.

Klienci

 • Usuwanie klientów
  Dodana opcja "Usuń". Usunięcie klienta z listy nie powoduje skasowania dotychczasowych i przyszłych wizyt. Ponowne dodanie klienta z tymi samymi danymi traktowane jest jak utworzenie nowego klienta.
 • Numery zagraniczne
  Podczas wprowadzania danych o kliencie można podać numer telefonu z dowolnym numerem kierunkowym kraju, co umożliwia zapisywanie kontaktów zagranicznych. Dodatkowo można dodać klienta podając tylko Imię i Nazwisko - pozostałe pola nie są wymagane.

Jakie zgody są obecnie zbierane od salonów i klientów salonów ?

Tablet stał się narzędziem do zbierania zgód od klientów, tak aby wypełnić kryteria informacyjne nakładane przez RODO od 25.05.2018. Jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku, które zapewnia zakładom usługowym zbieranie i przechowywanie zgód od klientów w sposób bezpieczny i komfortowy. Nie ma konieczności zbierania zgód na papierze i przechowywania ich zgodnie z wymogami RODO. Aplikacja daje możliwość zbierania zgód na przetwarzanie i udostępnianie danych a każda operacja jest potwierdzana klientowi za pomocą SMS’a. Klient ma możliwość zalogować się na dedykowany portal i sprawdzić stan zgód. W każdej chwili może wyrazić nową lub wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Decyzja jest natychmiast uwzględniana przez system.

Jaki zakres danych przetwarzanych jest za pomocą aplikacji (zakres danych klientów salonu)?

Zakres danych dotyczących klientów salonów:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu
 • E-mail
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Nr karty lojalnościowej
 • Uwagi / Inne

W danych na temat klienta znajduje się również historia wizyt oraz możliwość dodawania kart diagnozy, w których fryzjer może odnotować stan skóry głowy / włosów oraz jakie zabiegi zostały wykonane podczas wizyty / jaka farba / pielęgnacja, itp.

Gdzie są przechowywane dane wprowadzene do systemu e-kajet Wella?

System został tak zaprojektowany, aby dane w ogóle nie były przechowywane na tabletach. W momencie wprowadzania informacji, są one w sposób szyfrowany przekazywane do serwerów dedykowanych dla tego systemu i znajdujących się w Data Center na terenie Polski.

Czy aplikacja odnotowuje i przechowuje informacje kto, kiedy dokonał zmiany danych?

Wszystkie zmiany na kontach klientów są odnotowywane na serwerach obsługujących system e-kajet Wella. Informacje nie są przechowywane na tabletach, smartfonach i komputerach.

W jaki sposób możliwe jest usuniecie danych z aplikacji?

Aplikacja umożliwia usunięcie:

 • Wizyty z kalendarza
 • Klienta wraz z historią
 • Pracownika

Dane są archiwizowane na serwerze w celach reklamacyjnych - na wyraźną / pisemną prośbę salonu istnieje możliwość usunięcia danych z bazy.

Ponadto, tablet w przypadku kradzieży lub zgubienia, za pomocą systemu Mobile Device Management (MDM) , może zostać zdalnie przywrócony do ustawień fabrycznych. Po przywróceniu ustawień fabrycznych nadal nie ma możliwości korzystania z urządzenia bez uprzedniego podania hasła. Hasło jest przechowywane w mobileOn.

W jaki sposób aplikacja jest zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem oraz przed szkodliwym oprogramowaniem?

TABLET

Aplikacja e-kajet Wella w wersji na tablet nie jest dostępna w sklepie w Google Play. Jest preinstalowana w momencie przygotowywania tabletu do wysyłki do klienta. Tablet jest uruchamiany w trybie, tzw. „KIOSK” przy użyciu rozwiązania MDM (Mobile Device Management). Dzięki, temu:

 • Na tablecie jest dostępna jedynie aplikacja e-kajet Wella
 • Zarządzanie tabletem, w tym: aktualizacje aplikacji, w razie konieczności - dodawanie innego oprogramowania, resetowanie urządzenia i wymazywanie wszystkich danych, odbywa się wyłącznie z poziomu MDM przez mobileOn
 • MDM umożliwia zdalny dostęp serwisu, przez co można monitorować prowadzone działania na urządzeniu
 • Tablet zabezpieczony jest czterocyfrowym kodem zabezpieczającym wraz z ustawionym auto wygaszaniem po 5 minutach bezczynności
WWW

Korzystanie z systemu e-kajet poprzez WWW realizowane jest za pośrednictwem szyfrowanego połączenia – certyfikat SSL (sha256).

e-kajet SSL WWW

Sposób generowania haseł jest podobny jak w przypadku aplikacji na tablet.

APLIKACJA MOBILNA

Dostęp poprzez smartfon i aplikację mobilną wygląda analogicznie jak na tablecie. Jedyna różnica to konto (login) użytkownika, do którego trzeba dodać literę „m.” wskazujące na dostęp mobilny (np. m.login).

W przypadku, gdy użytkownik ustawi własne hasło na smartfonie, nie jest ono zmieniane na tablecie i www.

Co się dzieje z danymi salonu i klientów salonu w momencie zakończenia korzystania z Wella e-kajet Wella (np. gdy salon przestaje współpracować z Orbico Salon Professional sp. z o.o.);

W momencie rezygnacji salonu z usługi Wella e-kajet Wella dostęp do konta jest blokowany a dane podlegają archiwizacji w celach reklamacyjnych (konto oznaczane jako „nieaktywne”). Salon oczywiście może wystopić pisemnie do mobileOn o całkowite usunięcie danych. W takim przypadku bezpowrotnie usuwane z serwerów i wszelki proces rekalmacyjny zostaje zamknięty.

Tymczasowy kod SMS, który ma na celu uwierzytelnienie utworzenia / zmiany hasła, jest ważny przez 5 minut. Po tym czasie należy powtórzyć proces.
Tablet jest integralną częścią zestawu e-kajet Wella, który został specjalnie przygotowany do pracy w salonie. Dzięki zablokowaniu standardowych funkcji zwiększa się jego wydajność, ochrona przed zainstalowaniem niepożądanego oprogramowania oraz bezpieczeństwo przechowywanych na nim danych.
Podczas wprowadzania danych o kliencie można podać numer telefonu z dowolnym numerem kierunkowym kraju. Natomiast przypomnienia SMS o wizycie oraz wysyłanie klientowi wiadomości SMS z aplikacji możliwe jest tylko po wprawadzeniu krajowego numeru telefonu z prefiksem 48 oraz 9 cyfrowy numer komórkowy

Jeżeli chcesz wysyłać SMSy na numery zagraniczne, prosimy o kontakt w celu przygotowania oferty specjalnej.

ASYSTA TECHNICZNA

pn-pt godz. 9-17

+48 664075075

serwis@mobileon.pl